هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن پس از ۵ سال در ۲۵ مهرماه سال جاری به ۲ روش اجرا می‌شود.به گزارش خبرگزاری فارس، هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ برای نخستین بار به دو شیوه کاغذی و الکترونیکی در سال جاری اجرا می‌شود.براین اساس به‌ منظور کاهش هزینه اجرای سرشماری، برای نخستین بار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشورمان به دو شیوه‌ کاغذی و الکترونیکی (بدون استفاده از کاغذ) اجرا می‌شود.