رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، از بخشودگی جرایم فروردین ۹۵ درخصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و لیست‌های مربوطه تا تاریخ ۱۹ خرداد ۹۵ خبر داد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد، در این بخشنامه ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور را موظف کرده است تا امکان برخورداری از بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم تاخیر در پرداخت مالیات حقوق و تسلیم فهرست دریافت‌کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ را در صورت درخواست کتبی برای آن دسته از مودیان مالیاتی که پرداخت مالیات بر درآمد حقوق فروردین ماه ۱۳۹۵ و مالیات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دریافت‌کنندگان وجوه مزبور وفق مقررات تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۹ خرداماه ۱۳۹۵ تسلیم کرده باشند، فراهم کنند.

در بخشی از این بخشنامه، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اختیار بخشودگی جرایم مذکور را به مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط تفویض کرده است. این بخشنامه با توجه به اصلاحات اخیر قانون مالیات‌های مستقیم و تغییرات به‌عمل آمده در سامانه حقوق-دستمزد این سازمان و به منظور تکریم مودیان گرامی و انطباق سیستم‌های نرم‌افزاری حقوق با فرمت جدید مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است.