تسنیم: رئیس سازمان بازرسی کل کشور از صدور کیفرخواست پرونده موسوم به تخلف ۱۲ هزار میلیاردی خبر داد.ناصر سراج همچنین گفت: «این پرونده فساد نبود، بلکه یک جابه‌جایی پول بود. پرونده در دادسرای تهران رسیدگی و کیفرخواست آن هم صادر شده است. به گفته وی، دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده به‌زودی برگزار می‌شود.»