وی ادامه داد: یکی از این کریدورها که پس از پیگیری و مذاکرات با کشورهای چین، قزاقستان و ترکمنستان شکل عملیاتی به خود گرفت کریدور چین به تهران بود که در جریان مذاکرات با راه‌آهن‌های کشورهای مسیر، در مورد زمان حمل از مبدا تا مقصد و همچنین نرخ تعرفه توافق حاصل شد، به نحوی که در مقایسه با حمل دریایی برای این مسیر، مزیت رقابتی ایجاد شود. معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن اظهار امیدواری کرد: با راه‌اندازی موفقیت‌آمیز این مسیر، در آینده امکان حمل کالاهای ترانزیتی از مبدا چین به کشورهای ترکیه و بخشی از آن به اروپا و عراق فراهم خواهد شد. احمدی اظهار کرد: هفتمین قطار از شهر لینه چین شامل ۵۰ دستگاه کانتینر ۴۰ ‌فوت مکعب، خرداد‌ماه سال جاری از مرز اینچه‌برون وارد ایران شد. بنابراین گزارش، پیش از این نیز ۶ قطار حامل کانتینر از مبادی مختلف چین به سمت ایران عزیمت کرده که اولین قطار از مرز سرخس و ۵ قطار دیگر از مرز اینچه‌برون وارد ایران شد. هفتمین قطار از شهر لینه چین شامل ۵۰ دستگاه کانتینر ۴۰ فوت مکعبی اول خرداد‌ماه سال‌جاری از مرز اینچه‌برون وارد کشور شد.