یزدانی ادامه داد: میراث صنعتی راه‌آهن که با تلاش ملت شریف ایران در یک عرصه تاریخی، توسعه فناوری در ایران را به تصویر کشیده و نماد دوران مدرنیسم و آغاز صنعتی شدن ایران ‌است، می‌تواند موردتوجه ویژه جهانی قرار گیرد و فرآیند ثبت جهانی راه‌آهن، با برجسته کردن ارزش‌های فناوری و مهندسی به‌کار رفته در آن زمان و به تصویر کشیدن در هم تنیدگی این صنعت با جامعه و طبیعت، موجب درک شفاف‌تر اذهان عمومی مردم از راه‌آهن و پیوند هر چه بیشتر جامعه با آن می‌شود. به گفته یزدانی، عبور خط سراسری راه‌آهن از اقلیم‌های متنوع جغرافیایی و فرهنگی و همچنین وجود آثار طبیعی و تاریخی گوناگون در طول مسیر در کنار تاثیر راه‌آهن بر جنگ جهانی دوم و لقب گرفتن ایران به‌عنوان پل پیروزی از مهم‌ترین شاخصه‌های معرفی آن به جهانیان خواهد بود. یزدانی با اشاره به توسعه صنعت گردشگری در ایران خاطرنشان کرد: با تحقق ثبت میراث راه‌آهن در یونسکو، نقشه راه جدیدی برای سفر گردشگران داخلی و بین‌المللی ترسیم خواهد شد که می‌تواند موجب رونق گردشگری در کشور شود.