استقلال بانک مرکزی

در حال حاضر عملیات بانکداران مرکزی مشهودتر و حساسیت نسبت به سیاست‌های آنها در قیاس با آنچه که در یک دهه گذشته بوده، بیشتر است. این مساله یک تهدید روبه‌رشد برای یکی از بزرگ‌ترین ابداعات نهادی در قرن بیستم است: استقلال بانک مرکزی. برخی ناظران بیان می‌کنند که بانک‌های مرکزی می‌توانند بهترین محافظ علیه مداخله‌های سیاسی باشند. محافظت از استقلال بانک مرکزی نیازمند سازگاری با وضعیت امروز است. در جهان پس از بحران، دولت‌ها و شهروندان به تفویض اختیارات گسترده سیاست‌گذاری به یک نهاد مستقل غیرانتخابی ادامه خواهند داد. بنابراین بانک‌های مرکزی باید پاسخگویی بیشتری داشته باشند تا بتوانند مشروعیت خود را حفظ کنند. ما نیاز به یک تعامل عمومی داریم تا بر یک چارچوب شامل اهداف، ابزارها و مکانیزم‌های ارتباطی بانک‌های مرکزی توافق کنیم. شکست در دستیابی به چنین هدفی، نه‌تنها برای استقلال بانک مرکزی، بلکه برای ثبات مالی و رفاه اجتماعی نیز ریسک به حساب می‌آید.

16 (8)

این مطلب برایم مفید است