سد راه کاهش فقر مطلق

اخیرا برخی از مدیران ارشد بانک جهانی هشدار داده‌اند که رشد اقتصاد جهان کاهش خواهد یافت. همچنین بانک جهانی در آخرین گزارش خود رشد اقتصاد جهان را به ۶/ ۲ درصد (کمترین میزان در ۳ سال گذشته) کاهش داد و پیش‌بینی کرد تا سال‌های ۲۰۲۱ -۲۰۲۰، میزان رشد اقتصادی خفیف باقی خواهد ماند.  افزایش رشد اقتصادی کشورها کمک می‌کند که نرخ فقر مطلق کاهش پیدا کند.  از آنجا که کشورهای کم‌درآمد باقیمانده دنیا عموما نرخ فقر بالای ۴۰ درصد دارند، باید به آنها کمک کرد که نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود دهند و از تجربه سایر کشورها در این زمینه استفاده کنند؛ البته افزایش درآمد سرانه آنها  به تنهایی برای خروج از فقر مطلق کافی نیست و نیاز است که یک رشد مداوم در اقتصاد صورت بگیرد. این کشورها باید با جریان‌های تجارت جهانی درگیرتر شوند؛ صادرات خود را وسعت ببخشند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم بیشتری را جذب کنند.

16 (3)

این مطلب برایم مفید است