اما در این میان چیزی که بیش از همه به چشم آمد چگونگی مدیریت بحران به‌وجود آمده توسط مدیران و مسوولان در کشور بود. برخی مدیریت بحران را حضور میدانی و به دل آب زدن و گرفتن تصمیم‌های لحظه‌ای می‌دانند و برخی معتقدند باید به دور از هیجان با واقعیت رو‌به‌رو شد و لزومی ندارد که مدیر خود وارد کارهای اجرایی شود و باید با استفاده از ابزار‌هایی که دارد بحران را مدیریت کند. عده دیگری نیز کلا بر این باورند که در ایران چیزی به نام مدیریت بحران تعریف نشده و به نوعی دچار بحران مدیریت بحران هستیم. این همه باعث شد تا در این شماره به بررسی مدیریت بحران در ایران به‌خصوص طی چند هفته گذشته بپردازیم.