گاهی گفتمان عمومی در سطح کشور و جامعه قابل‌توجه بوده و گاهی نیز همچون سال‌های اخیر روز‌به‌روز بر سوءتفاهم‌ها، حمله‌ها و تخریب یکدیگر افزوده شده است. در این سال‌ها به‌خصوص با گسترش شبکه‌های اجتماعی هر فردی اعم از چهره‌های مشهور و مقام‌های مسوول و مردم عادی به نوعی صاحب یک رسانه فردی هستند که در آن واکنش‌هایشان و نوع ارتباط‌های آنها بیشتر نمایان است. اما همین امر باعث شده تا بیش از پیش مشهود شود که چقدر وضعیت ارتباط‌های میان افراد در ایران روز‌به‌روز بحرانی‌تر می‌شود و فضای ارتباطات جامعه عجین شده است با رفتارهای حذفی و هجمه‌های مداوم.