«رُشدیه»؛ انتشاراتی ا‌ست که طی چند سالی که از فعالیتش می‌گذرد، تلاش کرده به بخش‌های مغفول مانده ادبیات و هنر ایران بپردازد. انتشار آثاری از شاعران «شعر دیگر» همچون فیروز ناجی، هوشنگ آزادی‌ور، بهرام اردبیلی و... گواهی بر همین شیوه بوده است. اینک مجموعه آثار نیما یوشیج توسط «رشدیه» به شکلی مدون و منظم و با همراهی تنها فرزند نیما به چاپ می‌رسد که اتفاق مبارکی ا‌ست و دوستداران شعر و ادبیات ایران را خرسند و شادمان کرده است. در بخشی از مقدمه کتاب «دفترهای نیما» آمده است:

«...این کتاب، تلاش آغازین و نخستین مجلد از «دفترهای نیما» است که به‌همت شراگیم یوشیج؛ یگانه فرزند نیما به طبع رسیده است. در این کتاب، داستان‌های «خر مشهدی احد»، «عروسک پس پرده»، «مسافرت دکتر چیلوندی» و نمایشنامه «خواهش می‌کنم» برای نخستین‌بار است که منتشر می‌شوند. همچنین دو سفرنامه «بارفروش» و «رشت» نیز پس از تطبیق و بازخوانی از روی دست‌خط نیما و رفع حذف‌ها و نقایصی که در نسخه منتشر شده توسط سازمان اسناد وجود داشت، در این کتاب آمده‌اند. در عین ستایش از تلاش هر آنکه در راستای نشر و اشاعه میراث ادبی نیما قدم و قلمی برداشته است، امید داریم انتشار این مجموعه، برآوردن آرزوی دیرینی باشد که نیما همه عمر به سر داشت و تحقق‌اش را چشم در راه بود.»