اولین پیام حاصل از خطی شدن منحنی بازدهی اوراق، فرارسیدن زمان لازم برای تغییر سیاست‌های پولی‌مالی فدرال رزرو است. کاهش فاصله نرخ بازدهی اوراق کوتاه‌مدت و بلندمدت به معنای نیاز به کاهش شتاب انقباض پولی تلقی می‌شود. دومین پیام، کاربرد اصلی این معیار، پیش‌بینی احتمال بروز رکود اقتصادی با تاخیر ۱۲ ماهه است. چنانچه منحنی به سمت خطی شدن پیش برود، احتمال وقوع رکود نیز افزایش می‌یابد. درحالتی که منحنی معکوس شود (نرخ بازدهی اوراق ۲ ساله از نسخه ۱۰ ساله سبقت بگیرد)، نشانه قدرتمندی از یک بزنگاه اقتصادی جدی مخابره خواهد شد. این نشانه آخرین بار در سال ۲۰۰۶ میلادی وقوع بحران را در بر داشت. اما آنچه برنانکی به‌عنوان استاد یلن در فدرال رزرو در این باره ذکر کرده، اعوجاجی است که به سبب آن، دیگر بر دقت پیش‌بینی این منحنی مانند قبل نمی‌توان اتکا کرد. جانشین بن برنانکی در مقام ریاست فدرال رزرو آمریکا، «جنت یلن» درخصوص واکنش لازم برای مقابله با بحران محتمل، نیاز به استفاده از یک ابزار غیر‌متعارف دیگر را در آخرین بیانیه خود اعلام کرده است. یلن معتقد است که طرح خرید دارایی (به شکل اوراق قرضه) باید در مجموعه ابزارهای فدرال رزرو باقی بماند، اما اقدامات دیگر نیز برای مهار بحران جدید الزامی خواهد بود. یلن در ادامه هشدار داد ایده‌های دیگری از جمله کاهش نرخ اسمی بهره کمتر از صفر، «معایب قابل‌توجهی را به همراه خواهد داشت.» در عوض، وی مدافع یک نسخه پیشرفته از راهنمایی پیش‌بین است که فدرال رزرو طی رکود اخیر از آن استفاده کرد، تا به مدت طولانی پول آسان (Easy Money) را تحمل کند و نرخ بهره بلندمدت را کاهش دهد. این شامل تعهد به پرداختن به مقاصد قبلی برای هدف تورم یا کمبود تطبیقی پولی است. ارائه استدلال برای یک فرآیند منظم‌تر و ارزیابی چارچوب سیاست‌پولی بانک فدرال رزرو، مانند هدف تورمی، از جمله صحبت‌هایی بود که در یک کنفرانس میان همکاران سابق یلن رخ داد.

............. copy