بر این باور هستم که متن به اندازه‌ای برای مخاطب ملموس، آشکار و نزدیک به شرایط کنونی است که مخاطب به راحتی می‌تواند آن را درک کند به نظر من هر انسان بنا به روحیات خود برداشت‌های متفاوتی می‌تواند از این کار داشته باشد. من همیشه سعی کردم از نصیحت کردن یا راهکارهای دروغین فاصله بگیرم. آنچه برایم حائز اهمیت است اینکه مخاطب در زمان تماشای اجرا بتواند خود را پالایش روحی و احساسی کند و در پایان نیز به یک پالایش عقلانی و منطقی برسد و سالن را ترک کند و ذهنش درگیر چیزی شود که باید باشد. این نقش بیشتر در نوع روایت قصه، بازی‌ها و کارگردانی با دیگر کارهایم متفاوت است و در آن به شدت سعی شده تا از بازی کردن فاصله گرفته و به صداقت و باور انسانی نزدیک شود.