در اینجا و در قالب گزیده‌ای از مقاله‌های بالینی و به‌واسطه صورت‌بندی مفاهیم و مقولاتی چون «رانه»، اصل لذت و اصل واقعیت، عقده ادیپ، فتیشیسم و مازوخیسم، شرایط حاکم بر جنسیت و میل جنسی تشریح شده است. مقاله «غرایز و فرازونشیب آنها» به بسط مفهوم غریزه اختصاص دارد و بنا به گفته‌های ویراستار انگلیسی تلاشی است برای غلبه بر سردرگمی‌هایی که فقدان صورت‌بندی صحیحی برای این مفهوم در روان‌کاوی به بار می‌آورد. امروزه در اشاره به غریزه، بیشتر از واژه «رانه» استفاده می‌شود. در ابتدای متن، مقدمه ویراستار انگلیسی بر این مقاله نیز در این مجموعه گنجانده شده است. در «صورت‌بندی دو اصل حاکم بر عملکرد ذهن» فروید به تبیین و شرح دو مفهوم پایه‌ای دیگر یعنی «اصل لذت» و «اصل واقعیت» و نقش آنها در فرآیند رشد روانی-جنسی فرد پرداخته است.

همچنان که «انحلال عقده ادیپ» شرحی است از عقده ادیپ آن طور که عمدتا با تکیه به جنسیت مردانه تشریح شده و مرحله مهمی از فرآیند رشد روانی در طفولیت به شمار می‌رود. مقاله‌های «گونه‌ای خاص از انتخاب ابژه در مردان» و «در باب گرایش فراگیر به تحقیر در عرصه عشق» به کاوش در الگوها و مشخصه‌هایی می‌پردازند که گاه بر زندگی عاشقانه سیطره دارند. «کودکی را می‌زنند» و «مساله اقتصادی مازوخیسم» شرحی از مقوله مازوخیسم و سویه‌های مختلف آن به‌دست می‌دهند.

دیگر مقاله‌های این مجموعه نیز به واسطه بسط برخی مفاهیم، پای بعضی از مشخصه‌ها و گره‌گاه‌های آشکارشده در درمان بالینی را به میان می‌کشند و در عین حال به درک مفاهیم دیگری که برآمده از تجربه‌های بالینی فروید هستند کمک می‌کنند؛ ضمن آنکه ارجاعات و پیوندهای درونی متعددی را می‌توان میان این متون مشاهده کرد. ترجمه و گزینش این مقاله‌ها که می‌توانند مرجعی برای مطالعات بعدی در روان‌کاوی و همچنین در نقد فرهنگ و ایدئولوژی باشند، با رجوع به متن انگلیسی ویرایش استاندارد مجموعه آثار کامل فروید ویراسته جیمز استراچی صورت گرفته است.