نتیجه آخرین نشست فدرال رزرو آمریکا تا حد زیادی با انتظارات بازار همخوانی داشت؛ اما یک نکته مهم را بدون اهمیت جلوه داد. سیاست‌گذاران پولی هیچ واکنشی نسبت به خطی شدن منحنی بازدهی اوراق بروز ندادند. احتمال خطی شدن یا در سناریوی بدتر معکوس شدن منحنی بازدهی به‌عنوان معیار پیش‌بینی وقوع دوره رکود اقتصادی، اهمیت زیادی برای اقتصاددانان آمریکایی دارد؛ اما در نشست ماه ژوئن، اشاره‌ای به سیاست کمیته بازار آزاد درخصوص این ریسک نشد. به این ترتیب، احتمال توقف مراحل افزایش نرخ بهره به دلیل کاهش فاصله نرخ بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه‌مدت در سال جاری میلادی کاهش یافته است. به نظر می‌رسد بانکداران آمریکایی دیگر توجه چندانی به تفاوت نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری با سررسید ۱۰ساله و ۲ساله، به‌عنوان شاخص پیش‌بینی رکود ندارد یا چالش جنگ تجاری منجر به کاهش اهمیت این معیار شده است. در هر حال، تعیین نرخ بهره برای فدرال رزرو اولویت اصلی محسوب می‌شود. مقامات پولی ایالات متحده در رابطه با ریسک منحنی بازدهی، رشد نرخ بهره به بالای ۲ درصد را در صورت موقتی بودن، مخاطره‌آمیز نمی‌دانند. در واقع، نگرانی از جنگ تجاری بیش از سایر مولفه‌ها باعث افزایش ریسک در فعالیت‌های اقتصادی و بروز رویکرد تورمی شده است.

15 (8)