07-01

در روزهای گرم بهار، که هوا هنوز نه آنقدر طاقت فرسا گرم شده و نه آنقدر سرد است، طبیعت یکی از بهترین پناهگاه های بشر می‌شود. با اینکه بسیاری از مناطق طبیعی کشور به سبب هجوم گردشگران زیبایی خود را از دست داده اند اما هنوز مناطق بکری وجود دارد که میتوان آنها را پیدا کرد. منطقه هزار جریب نکا در استان مازندران یکی از این مناطق است که زیبایی آن، چشمها را می نوازد.