این کتاب که حاصل مطالعات وبررسی‌های فراوان نویسنده در دو دهه گذشته است به تحلیل مفاهیم محیط کسب‌و‌کار پرداخته و راهکارهای ممکن برای موفقیت هرچه بیشتر بنگاه‌های اقتصادی را به‌صورت مفهومی و کاربردی جست‌و‌جو کرده است. گردآوری و تدوین و تحریرمطالب کتاب و به روز آوری مستمرآن با هدف کمک به مدیران اجرایی برای پایش و کمک به بهبود شرایط کسب‌وکار وتوفیق در برقراری روابط مطلوب ترومعقول تر در تعاملات روزمره اجتماعی از طریق توسعه بینش‌های فردی و ارتقای ادراکات اجتماعی ایشان صورت گرفته است.  مدیریت حوزه‌ای از دانش تجربی که مرتبا در حال تغییر و تحول و پدید آمدن موضوعات و اطلاعات وآمارهای جدید ملی و جهانی است کاری بس دشوار و لازمه‌اش مترصد بودن دائمی محقق است. از سویی نیز بازنویسی مطالب برای به روز آوری کتاب، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که عبور از همه فرآیند‌های آن مشکلات فراوانی به همراه داشته است. به‌رغم سرعت ودقت در انتشار آمار بین‌المللی که شرایط کسب‌وکار جهانی را به تصویر می‌کشد؛ تاخیر در انتشار آمار ملی وتغییر مکرر آنها بر پیچیدگی‌ها و مشکلات تدوین این‌گونه مجموعه‌ها می‌افزاید.

این کتاب در پنج فصل اصلی وتعدادی پیوست تدوین شده. در فصل اول به پیش گفتار و تعریف محیط وضرورت‌ها والزامات تحلیل محیط در مدیریت بنگاه پرداخته شده. فصل دوم به تشریح لایه‌های محیط و موضوعاتی که در هر لایه شرح وبحث می‌شوند اختصاص یافته. در فصل سوم الگویی برای تشریح و تحلیل محیط داخلی و محیط نزدیک بنگاه عرضه شده تا ابزاری برای تحلیل آن محیط‌ها در اختیار داشته باشیم. فصل چهارم که بزرگ‌ترین فصل این کتاب است با استفاده از اطلاعات حساب‌های ملی ایران به تحلیل محیط کشورمان می‌پردازد. در این فصل هم به کمک الگویی مناسب سعی شده است ابزاری برای بررسی محیط عمومی بنگاه در اختیار مخاطب گذاشته شود. فصل پنجم به شرح وتحلیل محیط بین‌المللی اختصاص یافته است. در این فصل به کمک برخی گزارش‌هایی که از انتشارات سازمان‌های معتبر بین‌المللی است به شرح شرایط بین‌المللی که دورترین محیط بنگاه است پرداخته‌ایم. به دلیل وجود آمار قابل اتکا، امکان بررسی‌های تطبیقی و مقایسه وضعیت کشورهای مختلف در این فصل بیشتر فراهم شده است.