گروه جامعه - نقشه جدید راه‌های کشور از سوی موسسه جغرافی و کارتوگرافی سحاب منتشر شد.در این نقشه کلیه راه‌های اصلی و فرعی شامل آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و حتی راه‌های فرعی مهم به نمایش گذاشته شده است. نقشه جدید راه‌های ایران ۱۳۸۷، موقعیت شهرها و آبادی‌ها را به ترتیب اهمیت شامل مراکز استان، شهرستان، بخش و روستا و دیگر آبادی‌های سر راه‌ برای راهنمایی مسافران و گردشگران و همچنین کسانی که با مسائل راه و ترابری سرو کار دارند ارائه می‌کند.در این نقشه که به قطع ۷۰×۱۰۰ سانتیمتر و به مقیاس ۱:۲۸۰۰۰۰۰ تهیه شده، اطلاعات مورد نیاز مسافران و گردشگران نظیر فرودگاه‌های بین‌المللی و داخلی، بنادر، گمرکات مرزی و شبکه راه‌آهن کشور ارائه شده است.