به جای اتحاد بنویسیم همبستگی‌/ به جای عمران بنویسیم آبادانی‌/ به جای قبرستان بنویسیم گورستان‌/ به جای مقبره بنویسیم آرامگاه‌/ به جای مرحوم بنویسیم شادروان‌/ به جای استعمال بنویسیم کاربرد، استفاده/ به جای مشابه بنویسیم همانند‌/به جای مثال بنویسیم نمونه‌/ به جای ایمان بنویسیم باور‌/به جای بلافاصله بنویسیم بی‌درنگ‌/ به جای زیاد بنویسیم بسیار / به جای خراب بنویسیم ویران.