گروه تاریخ و اقتصاد: بعد از آنکه زمین‌داران و فئودال‌ها شهر لندن را تصرف کردند، کینگ جان به ناگزیر منشور «مگنا کارتا» را امضا و مهر کرد اما با وجود این منشور جنگ داخلی ادامه پیدا کرد. دیوید کارپنتر، مورخ و شارح منشور مگنا کارتا