سند شماره ۵ وزارت معارف و فواید عامه در جواب مراسله محترمه نمره ۱۰۳۰ اشعار می‌دارد که وزارت مالیه عمل مطالبات دولت را از کمپانی نفت تا اول اکتبر ۱۹۱۰ در دو هزار لیره انگلیس ختم و مبلغ مزبور را به انضمام دو هزار تومان از بابت مالیات نفت از اول اکتبر ۱۹۱۰ لغایت اول اکتبر ۱۹۱۱ دریافت نموده و جناب حاجی وکیل الرعایا قطعا برای اراده شخصی خود کار نکرده، بلکه فقط واسطه مذاکرات و مکاتبات فیمابین وزارت مالیه و کمپانی نفت بوده است. امضا: ناخوانا ۸- ۲۴۰۰۰۸۴۶۱ منبع: اسناد شرکت نفت ایران و انگلیس به نقل از «مناسبات ایران عصر قاجاریه با شرکت نفت ایران و انگلیس با تاکید بر اسناد» محمد حسن‌نیا