گروه تاریخ و اقتصاد: سازمان اسناد ملی سندی از تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۲۲ منتشر کرده که در آن، رئیس مجلس شورای ملی با ارسال نامه‌ای، از وزیر دارایی خواسته است تا برای پاسخگویی به سوال فرمانفرماییان، نماینده مجلس، با عنوان «کسور تقاعد مستخدمین در چه محل سپرده شده و چه مصرفی حاصل می‌کند»، در مجلس شورای ملی حاضر شود.