گروه تاریخ و اقتصاد: ۲۱ خردادماه سال ۱۳۱۲ مصادف شد با تصویب اجازه تاسیس بانک فلاحتی و صنعتی مستقل با سرمایه ۲۰ میلیون ریال، توسط مجلس شورای ملی. آنچه می‌خوانید مواد و تبصره‌های عمده این قانون است:

ماده اول - دولت مجاز است بانک فلاحتی و صنعتی سهامی با سرمایه بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تاسیس نماید. از بابت تاسیس قسمتی از‌ سرمایه این بانک دولت تمام دارایی بانک ایران را از منقول و غیر منقول و مطالبات و غیره و دارایی فعلی شعبه فلاحتی بانک ملی ایران را (‌که پس از رد‌طلب صندوق تقاعد از طرف دولت به دولت منتقل شده است) به بانک فلاحتی و صنعتی جدیدالتاسیس انتقال خواهد داد.

‌منافعی که بابت سهام دولت عاید می‌شود تا آخر ۱۳۱۶ بر سرمایه بانک اضافه خواهد شد.

‌وزارت مالیه می‌تواند یک قسمت از وجوه موجود و آزاد خزانه را نزد بانک فلاحتی و صنعتی امانت بگذارد و همچنین از خالصجات دولتی به شرایطی‌که هیات وزرا تعیین خواهد نمود بدون آنکه مزایده لازم باشد به بانک مزبور اجاره بدهد.

‌وصول مطالبات و تادیه قروض بانک ایران و شعبه فلاحتی بانک ملی نیز به عهده بانک فلاحتی و صنعتی بوده ولی تادیه قروض بانک ایران موکول به‌وصول مطالبات آن خواهد بود.

‌تبصره - مقررات قانونی که در موضوع مطالبات بانک ایران و محاکمات مربوط به آن مجری است عینا درباره همان امور با وجود انتقال به بانک‌فلاحتی و صنعتی مجری خواهد ماند.

‌ماده دوم - بانک فلاحتی و صنعتی سهامی ایران می‌تواند کلیه معاملات را برای بسط فلاحت و صنعت مملکت بنماید.

‌ماده سوم - مواد قانون تجارت راجع به محدودیت عده آرای صاحبان سهام در تشکیلات و اساسنامه بانک فلاحتی وقتی لازم‌الرعایه خواهد بود که‌بیش از دو عشر سهام بانک در دست افراد مردم باشد.

‌ماده چهارم - این قانون از تاریخ تصویب مجری و قانون نهم شهریور ۱۳۰۹ راجع به تاسیس شعبه فلاحتی بانک ملی ملغی خواهد بود.

‌این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - دادگر

‌پاورقی: به موجب ماده نهم قانون متمم بودجه ۱۳۱۷ کشور (‌دوره یازدهم) سرمایه بانک به یک صد میلیون ریال افزایش داده شد و نیز به موجب‌ماده نوزدهم قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ (‌دوره ۱۲) سیصد میلیون ریال دیگر اضافه شد و به موجب ماده شانزدهم قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۹(‌دوره ۱۲) عنوان بانک به بانک کشاورزی و پیشه و هنر تغییر یافت.