دکتر آیت‌اله ابراهیمی مدیر عامل

آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار،وجود جشنواره ملی بهره وری را عامل رقابتی برای شناخت محیط پیرامون هر صنعت می داند ومعتقد است، با عضویت در جشنواره و مقایسه شرایط سازمان خود با میانگین صنعت و رقبا که از طریق دسترسی به سایت جشنواره امکان پذیر است، ضمن بررسی نقاط ضعف و قدرت خود و تهدید و فرصت های پیرامون، می توان برنامه ریزی جامعی برای بهبود مستمر انجام داد و از این طریق به بهره وری مطلوب دست یافت.گفت وگوی دنیای اقتصاد با وی را می خوانیم. در شرایط کنونی اقتصادی به منظور بقای سازمان خود از چه رویکردی بیشتر بهره برده اید ،افزایش بهره وری ،افزایش سرمایه گذاری یا هر دو؟

بانک انصار به عنوان یک نهاد مالی تلاش خود را برای افزایش سرمایه گذاری با در نظر گرفتن افزایش بهره وری بکار گرفته است .بهره وری تابعی از کارایی و اثربخشی است لذا سرمایه گذاری بدون در نظر گرفتن این دو مشخصه از مطلوبیت برخوردار نیست. بانک ها با توجه به ساختار مالی که دارند تابع مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی هستند و بالطبع بر اساس مقررات مذکور سرمایه گذاری مستقیم توسط بانک ها دارای محدویت است . بانک انصار با سرمایه گذاری هدفمند خود و با استفاده حداکثری از امکان سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی سودده ، زنجیره ارزش برای ذینفعان خود فراهم می نماید و همچنین به منظور بقای خود به افزایش بهره وری توجه ویژه ای کرده است.

جنابعالی به عنوان مدیر عامل چه فعالیت هایی در زمینه بهبود بهره وری برای سازمان خود انجام انجام داده اید؟

بانک انصار رویکرد مشتریمداری را سرلوحه ارائه خدمات پولی و مالی خود قرار داده و بطور مستمر بدنبال افزایش سطح رضایت ذینفعان، بخصوص مشتریان خود است.

در این راستا هیات مدیره بانک نسبت به تدوین و تصویب برنامههای راهبردی در قالب «طرح تحول بانک» اقدام نموده است تا موجبات توسعه کیفی و کمی سازمان را با الگویی از پیش تعیین شده فراهم آورد. در این طرح شاهد اقداماتی نظیر تشکیل معاونت اقتصادی، اداره کل بازاریابی و همچنین راهاندازی بانکداری شرکتی، بانکداری خرد و ویژه، و تقویت بخش اعتباری و ارزی هستیم.

همچنین در راستای اقدامات مذکور، بانک موفق به اخذ جایزه تعهد به تعالی سازمانی ( EFQ M )و گواهینامههای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

( IS O ۹۰۰۱:۲۰۰۸)، سیستم رسیدگی به شکایت مشتریان ( IS O ۱۰۰۰۲:۲۰۰۵)، سیستم مدیریت برنامهریزی آموزشی (۱۹۹۹:IS O ۱۰۰۱۵)، استاندارد بین‌المللی ارزش برند (۱۰۶۶۸:۲۰۱۰ IS O) و همچنین نشان کیفیت برتر در صنعت بانکداری، نشان روابط عمومی برتر در توسعه نام و نشان تجاری و احراز رتبه پنجاه و یکم دربین چهارصد شرکت برتر ایران از منظر سازمان مدیریت صنعتی شده است.

در سازمان شما از چه رویکردهای خاصی برای بهبود بهره وری استفاده می شود؟

بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد واحدهای بانک و تعیین میزان موفقیت یا ناکامی در رسیدن به اهداف کلان بانک با توجه به معیارهای موجود است. از این رو با محاسبه شاخصهای بهرهوری و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود وآموزش نیروی انسانی و اجرای آن در زمینه جذب منابع ،اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی اعم از ریالی و ارزی وکاهش هزینه های غیر ضروری توانسته ایم بهرهوری و کارآیی خود را ارتقا بخشیم. امروزه عملکرد سازمان ها را نمی توان فقط براساس معیارهای مالی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد، زیرا پژوهش ها نشان داده است ارزش بازاری شرکت ها و موسسات مالی را عمدتا دارایی های غیرمالی که به آنها دارایی های نامشهود یا سرمایه های فکری اطلاق می شود، تعیین می کند. سرمایه فکری را اغلب تحت عنوان دارایی های نامشهود توصیف می کنند که می توان به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار به کارگرفت. اجزای سرمایه فکری دارای اثرات متقابلی هستند که ایجاد ارزش می کنند.افزایش بهره وری نیز از طریق افزایش سرمایه فکری حاصل می گردد.بانک انصار با برنامه ریزی منسجم تلاش دارد بخش سرمایه انسانی را بهبود بخشد.

بانک انصار برای ارزیابی شعب خود از مدل تحلیلی - پوششی داده ها بهره می گیرد. در محاسبه بهره وری به کمک اندیس بهره وری مالم کوئیت از ورودی ها و خروجی های هزینه کارکنان ،نرخ جذب سپرده ، نرخ سربار سپرده ،مطالبات معوق ،حجم منابع و مطالبات جاری ،نرخ عقود اسلامی وسود شعب استفاده می کنیم .بنابر این می توان گفت به کمک این مدل ضمن بهبود خروجی های سازمان کاهش هزینه ها نیز مورد توجه قرار می گیرد.

به نظر شما مقایسه شاخص های بهره وری سازمان خود با میانگین صنعت و شاخص های رقبا تا چه میزان به ایجاد درک بهتر از وضعیت سازمان کمک می کند؟

با توجه به بازار شدید رقابتی در حوزه بانکداری ، مقایسه شاخص های بهره وری بانک انصار با میانگین صنعت منجربه شناخت بهتر وضعیت موجود خود و رقبا خواهد شد و لذا امکان برنامه ریزی راهبردی و پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری را فراهم می کند.

سازمان ها برای بهبود بهره وری خود تا چه میزان نیاز به آموزش و استفاده از روش های نظام مند بهبود بهره وری دارند؟

رشد تولید ناخالص داخلی در سطح ملی و یا ارزش افزوده در هر یک از بخشهای اقتصادی از طریق دو منبع یکی افزایش نهادها (نیروی کار و سرمایه) و دیگری بهبود ساختارها ، تجهیزات ،کیفیت نیروی انسانی و مدیریت حاصل میشود. به جهت رقابت فشرده ای که در صنعت برای کسب سهم بیشتر از بازار وجود دارد، بانک های کشور در حال تلاش هستند تا ارزش افزوده خود را حتی الامکان از طریق بهبود ساختار ها تامین نمایند. به عبارت روشن تر، به جای اینکه تعداد نیروی انسانی خود را افزایش دهند تلاش می کنند تا با اجرای برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت تخصص سطح مهارت شاغلان را افزایش دهند و یا اینکه به جای ایجاد ظرفیتهای جدید ظرفیتهای موجود را به آخرین فناوریهای نوین مجهز کنند. با استفاده از این رویکرد موسسات قادر خواهند بود محصولاتی متنوع تر و با کیفیت بالاتر ارائه و بدین ترتیب توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند.

تاثیر برگزاری جشنواره ملی بهره وری در ارتقای بهره وری در سطح کشور و در سطح سازمان خود را تا چه میزان می دانید؟

جشنواره ملی بهره‌وری در راستای تحقق ماموریت خود که همانا انتخاب و معرفی بهترین عملکردها در زمینه بهره‌وری است و به منظور ترویج فرهنگ بهره وری و لزوم هدفگذاری سازمانها بر اساس بهبود شاخص ها بر آن است تا از طریق برگزاری مسابقه بهره وری توجه تمامی بخش‌های اقتصادی کشور را به سمت موضوع بهره وری سوق دهد و از این مسیر اهداف برنامه های توسعه کشور را عملیاتی کند. لذا آثاربرگزاری چنین جشنواره هایی مثبت ارزیابی می شود.