براساس نماگرهای سه ماه اخیر نمایشگاه دائمی کتاب دنیای‌اقتصاد، بیشتر مراجعه‌کنندگان این نمایشگاه، کتاب‌هایی را انتخاب کرده‌اند که وحدت موضوعی دارند و غالبا تکمیل‌کننده یکدیگرند.

این انتخابِ خریداران، موجب شکل‌گیری «بسته‌های مطالعاتی» شده است و کتاب‌هایی که تحت عنوان بسته‌های مطالعاتی معرفی می‌شوند، درواقع انتخاب خریداران هستند. «بسته‌های مطالعاتی یک و دو» انتخاب علاقه‌مندان اقتصاد، مدیریت، بازرگانی، بیمه و بانک و «بسته‌های مطالعاتی شماره سه و چهار» انتخاب علاقه‌مندان ادبیات و هنر، سیاست، فلسفه، جامعه شناسی و تاریخ است. بسته‌های مطالعاتی امروز، انتخاب مراجعه‌کنندگان نمایشگاه کتاب دنیای‌اقتصاد از ۲۸ بهمن تا ۳ اسفند است.