دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه و رییس‌‌سابق موسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: موقعیت هر نوع اقدام اصلاحی در حوزه ساختار اقتصادی کشور مستلزم ایجاد نهادهای متناسب با این برنامه‌هاست که متاسفانه در‌‌مورد طرح تحول اقتصادی شاهد چنین نهادسازی نیستیم.

وی افزود: در این طرح قرار است میزان یارانه‌های نقدی پرداختی به دهک‌های درآمدی متفاوت باشد که به دلیل مشکل‌بودن شناسایی این افراد، ضریب خطای این پرداخت بالا خواهد بود. شاهد این ادعا هم اتفاقی است که پس از ادغام خانوارهای تحت پوشش کمیته‌امداد و بهزیستی افتاد، پیش از ادغام هر کدام از این دو نهاد ۵/۷ میلیون خانوار را تحت سرپرستی داشتند که پس از تطبیق مشخص شد سه میلیون عضو مشترک داشته‌اند که نشان دهنده پنهان بودن فقر و دشواری شناسایی دقیق مشمولان واقعی دریافت یارانه‌هاست.

استاد دانشگاه الزهرا در گفت‌و‌گو با ایسنا یادآور شد: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که جمع‌آوری اطلاعات و ایجاد بانک داده‌های‌‌ مورد نیاز برای اجرای طرحی در اندازه و اهمیت طرح تحول اقتصادی حداقل ۱۰ سال زمان نیاز دارد.