در گام اول طرح تحول اقتصادی دولت در بخش هدفمندکردن یارانه‌ها، شناسایی اقشار آسیب‌پذیر جامعه در دستور کار قرار گرفته است. بر همین اساس، حسابی به نام تک تک خانواده‌ها از قبل باز و یارانه سه ماه در آن واریز خواهد شد؛ البته این حساب مسدود بوده و زمانی که عملیات مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها شروع می‌شود، حساب نیز باز خواهد شد. احتمالا این برنامه از نیمه دوم امسال اجرایی خواهد شد.