جدیدترین شماره از فصلنامه نان و شیرینی منتشر شد.

شماره چهارم فصلنامه «نان و شیرینی» حاوی گزارش‌های خواندنی و کارشناسی همچون کیفیت گندم در معرض خشکسالی، لایحه ۲۵۰۰میلیارد تومانی واردات تامین مواد غذایی در مجلس، پرونده ماکارونی، ویژگی انواع آرد، آشپزی و... است.

نان و شیرینی به مدیرمسوولی محمدرضا سابقی منتشر می‌شود.