در مقابل بنزین موتور به دلیل ارزانی قیمت و گسترش تعداد خودروها 2/10درصد و نفت گاز به دلیل افزایش مصرف در زمستان 96/4درصد افزایش مصرف داشته‌اند.

- متوسط مصرف فرآورده‌های اصلی در سه ماه اول سال جاری شامل: گاز مایع، بنزین موتور، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره به ترتیب معادل ۱۴/۱۰، ۰/۷۱، ۶۷/۸، ۳۰/۷۲و ۷۰/۲۸میلیون لیتر در روز بوده است که عملکرد تمامی فرآورده‌های اصلی در این مدت بیش از اهداف برنامه محقق شد به طوری که عملکرد مجموع فرآورده‌ها در این مدت نسبت به برنامه‌ به ۶۷/۱۰۱درصد رسیده است. در سال ۱۳۸۴ به طور متوسط روزانه ۸۱/۲۴میلیون لیتر بنزین موتور وارد کشور شده است که نسبت به سال قبل ۴۳/۹درصد افزایش داشته است. صادرات فرآورده‌های نفتی شامل نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره در سال ۱۳۸۴ به طور متوسط به ۶۵/۳۸میلیون لیتر در روز رسید که نسبت به سال ۱۳۸۳ (۲۱/۴۱میلیون لیتر در روز) معادل ۲/۶درصد کاهش داشته است. افزایش مصرف داخلی نفت گاز عمده‌ترین دلیل کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی بوده است. در سه ماه اول سال ۱۳۸۵ نیز ۹۰/۴۵میلیون لیتر در روز نفت کوره به خارج از کشور صادر شد که معادل ۱۵/۹۷درصد برنامه می‌باشد در مقابل، در سه ماه اول سال ۱۳۸۵ روزانه به ترتیب ۵۴/۲ و ۲۷/۲۹میلیون لیتر گاز مایع و بنزین موتور به کشور وارد شده است.
وضعیت تولید در مجتمع‌های پتروشیمی
مجموع کل تولیدات مجتمع‌های موجود و واگذار شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۸۴، بالغ بر ۱۵۷۵۶هزار تن بوده که نسبت به برنامه ۸۸درصد و نسبت به سال ۱۳۸۳ از رشدی معادل ۶/۴درصد برخوردار بوده است و شامل انواع فرآورده‌های پلیمری، انواع کودهای شیمیایی، سموم و مواد وابسته،
مواد شیمیایی، مواد آروماتیکی و سوخت می‌باشد.
وضعیت بازرگانی
فروش محصولات پتروشیمی
عملکرد فروش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۸۴ و دو ماه اول سال ۱۳۸۵ به صورت جدول می‌باشد:
تحویل کود
میزان کود در داخل کشور اعم از شرکت خدمات حمایتی و سایر مصرف‌کنندگان در سال ۱۳۸۴ تاکنون بالغ بر۸/۱میلیون تن می‌باشد.
طرح‌ها
۱ - واحد PTA در روزهای پایانی سال ۱۳۸۴ به واحد بهره‌برداری تحویل داده شد و واحد PET گریدبطری در مرحله پیش‌راه‌اندازی است.
2 - واحد منواکسید کربن در اواخر سال 1384 راه‌اندازی شده و در حال تولید آزمایشی است. واحد اسیداستیک با اتمام نصب مکانیکی در مرحله پیش راه‌اندازی است.
۳ - واحدهای استحصال اتان و پلی‌اتیلن سنگین در سه ماه چهارم سال ۱۳۸۴ راه‌اندازی شده و در مرحله تولید آزمایشی قرار دارد. واحدهای الفین و پلی‌پروپیلن با اتمام نصب مکانیکی در مرحله راه‌اندازی می‌باشد.
(1)نیروگاه برق و بخار در سال 1383 و واحد آب شیرین‌کن در سال 1384 راه‌اندازی شده است. واحد جداسازی هوا و هوای فشرده و آبگیر موقت در حال پیش راه‌اندازی است.
(۲)عقد قرارداد در سال ۱۳۸۴.