بخش هشتم ۲ -۱- مستند‌های ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات دومرحله‌ای محدود طبق ماده (۹) این آیین‌نامه.

۲ -۲- مستند‌های ارزیابی فنی- بازرگانی پیشنهادها طبق ماده (۱۱) این آیین‌نامه.

۳ - صورتجلسه گشایش پاکت‌های مناقصه طبق ماده (۵) این آیین‌نامه.

۴ - مستند‌های ارزیابی شکلی پیشنهاد‌ها طبق ماده (۸) این آیین‌نامه.

تبصره یک- ضریب تاثیر در مناقصات پیمانکاری ساخت یا طرح و ساخت ( یا بدون تامین مالی) و در مناقصات خرید مصالح و تجهیزات بین ده تا چهل می‌باشد.

تبصره ۲- حداقل امتیاز فنی- بازرگانی قابل قبول می‌تواند بین پنجاه تا هفتاد باشد.

تبصره ۳- تعیین ضریب تاثیر و حداقل امتیاز فنی- بازرگانی در دامنه‌های فوق‌الذکر بر عهده کمیته فنی- بازرگانی است. کلیه موارد استثنا در ردیف (۵-۱) و تبصره (یک) و (۲) این ماده، باید به تصویب هیات سه‌نفره (موضوع بند «و» ماده «۲۸» قانون) برسد.

تبصره ۴- در صورتی که ترکیبی از ارزهای مختلف برای پیشنهاد قیمت لازم باشد، باید نرخ تسعیر ارز در اسناد مناقصه قید شود.

۵ -۲- ضریب تاثیر و حداقل امتیاز قید شده در اسناد.

۶ - صورتجلسه پایانی ارزیابی مالی شامل:

۶ -۱- نام و امضای اعضای کمیسیون مناقصه.

۶ -۲- مشخصات تضمین‌های شرکت در مناقصه.

۶ -۳- قیمت‌های پیشنهادی مناقصه‌گران.

۶ -۴- امتیاز فنی- بازرگانی پیشنهاد‌های مناقصه‌گران.

۶ -۵- قیمت تراز شده پیشنهاد‌های مناقصه‌گران.

۶ -۶- نام و عنوان و قیمت پیشنهادی برنده اول مناقصه.

۶ -۷- نام و عنوان و قیمت پیشنهادی برنده دوم مناقصه، در صورتی که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد (موضوع بند «الف» ماده «۲۰» قانون).

ب- در مناقصات دومرحله‌ای که دارای برآورد اولیه باشند، مفاد تبصره جزء (۴) بند الف- ماده (۱۰) این آیین‌نامه نافذ است.

پ- ارزیابی مالی پیشنهاد‌ها باید قبل از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مستند شود.

ماده ۱۳- مستندسازی پس از تعیین برنده مناقصه

الف- مستند‌های پس از تعیین برنده مناقصه شامل موارد زیر است:

۱ - اعلام قبولی پیشنهاد.

۲ - اسناد تضمین انجام تعهدات، حسب مورد.

۳ - اسناد تضمین پیش‌پرداخت، حسب مورد.

۴ - اسناد قراردادی.

ب- موارد مذکور در بند «الف» بلافاصله پس از مبادله قرارداد و قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهاد‌ها، باید مستند و در دستگاه مناقصه‌گزار طبق جزء (یک) بند «ب» ماده (۳) بایگانی شوند.

پ- اطلاعات زیر پس از مبادله قرارداد و قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهاد‌ها، باید به بانک اطلاعات مناقصات ارسال شوند:

۱ - نام برنده یا برندگان مناقصه.

۲ - نام طرف قرارداد.

تبصره- در صورتی که طرف قرارداد برنده اول مناقصه نباشد، دلایل رد برنده اول باید اعلام شود.

۳ - مبلغ و نوع تضمین ارائه شده از سوی طرف قرارداد.

۴ - اطلاعات اصلی قرارداد شامل شماره قرارداد، مبلغ و مدت قرارداد، محل انعقاد و اجرای قرارداد و نام و سمت امضاکنندگان.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس