نگاهی آماری به لیست قبول‌شدگان در آزمون حسابداران رسمی سال 89

عباس وفادار *

حسب اطلاع تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون حسابداران رسمی آذرماه ۱۳۸۹، نزدیک به دو هزار نفر بوده است. شماره داوطلبان نیز از ۱ تا حدود دو هزار بوده و صندلی‌ها به ترتیب شماره کارت چیده شده است. قبول‌شدگان قطعی ۴۷ نفر معادل ۳/۲ درصد کل شرکت‌کنندگان بوده‌اند.

توجه به شماره کارت پذیرفته‌شدگان در آزمون نشان می‌دهد که شماره کارت ۳۲ نفر از ۴۷ نفر قبول‌ شده در آزمون، از ۱۹۰۳ تا ۱۹۸۵ و عمدتا به صورت سریال بوده و به عبارت دیگر از ۱۰۰ نفر شرکت‌کننده آخر، ۳۲ نفر (معادل ۳۲ درصد) قبول و از ۱۹۰۰ شرکت‌کننده دارای شماره صندلی ۱ تا ۱۹۰۰، ۱۵ نفر (معادل ۸/۰ درصد) قبول شده‌اند.

نتیجه‌گیری آماری این است که هر چه شماره داوطلبان به آخر نزدیک‌تر باشد، شانس قبولی خیلی بیشتر است.

* حسابدار رسمی و کارشناس دادگستری، مدرس دانشگاه