ارزش معاملات

بررسی ارزش معاملات بازار مشتقه در روز گذشته نشان می‌دهد که این آمار به ۲۳میلیارد و ۱۳۰میلیون تومان رسید. از این میزان حدود ۲۳میلیارد تومان ارزش معاملات اختیار خرید و بیش از ۱۳۰میلیون تومان ارزش معاملات اختیار فروش بود. با توجه به میانگین‌های ۶۰روزه، ۳۰روزه و ۷روزه که به‌ترتیب برابر با ۵۲میلیارد تومان، ۶۵میلیارد و ۹۱۵میلیون تومان و ۳۹میلیارد و ۱۲۴میلیون تومان بودند، می‌توان افتی در حدود ۶/ ۵۵درصد، ۹/ ۶۴‌درصد و ۹/ ۴۰‌درصد را مشاهده کرد. در میان نماد‌های اختیار خرید پنج‌نماد «ضستا۶۰۰۴۱»، «ضجار۲۰۲۲۱»، «ضصاد۱۱۲۴۱»، «ضستا۱۲۰۵۱» و «ضستا۰۱۰۳۱» بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند و ارزش معاملاتی برابر با ۵میلیارد و ۶۳۵میلیون تومان، ۳میلیارد و ۹۷۲میلیون تومان، یک‌میلیارد و ۳۸۶میلیون تومان، یک‌میلیارد و ۱۷۴میلیون تومان و ۹۵۳میلیون تومان را تجربه کردند. همچنین در بین قرارداد‌های اختیار فروش پنج‌نماد «طهرم۱۲۰۵۱»، «طهای۳۰۰۶۱»، «طستا۶۰۰۴۱»، «طستا۶۰۰۶۱» و «طحفا۱۲۰۷۱» از رونق بیشتری برخوردار شدند و ارزش معاملاتی معادل ۵۳میلیون تومان، ۳۶میلیون تومان، ۲۹میلیون تومان، ۸میلیون تومان و ۲میلیون تومان را به ثبت رساندند.

حجم معاملات

آمار معاملات بازار روز گذشته به یک‌میلیون و ۷۲۵‌هزار قرارداد رسید. در سمت اختیار‌های خرید یک‌میلیون و ۷۲۰‌هزار عدد حجم و در قسمت اختیار فروش تنها ۴/ ۵‌هزار قرارداد مشتقه معامله شد.

با توجه به میانگین‌های ۶۰ روزه، ۳۰ روزه و ۷ روزه حجم معاملات که به ترتیب برابر با ۲میلیون و ۵۹۰‌هزار، ۳میلیون و ۵۵‌ هزار و ۳ میلیون و ۱۱۴‌هزار قرارداد بودند، می‌توان افتی در حدود ۴/ ۳۳درصد، ۵/ ۴۳‌درصد و ۶/ ۴۴‌درصد را شاهد بود. در بخش اختیار‌های خرید پنج ‌نماد «ضستا۱۲۰۵۱»، «ضستا۶۰۰۴۱»، «ضستا۱۲۰۶۱»، «ضستا۱۲۰۸۱» و «ضجار۲۰۲۲۱» بیشتر از دیگر نماد‌ها حجم داشتند که برای هریک معادل ۳۷۲‌هزار عدد، ۲۲۲‌هزار عدد، ۶/ ۱۲۷‌هزار عدد، ۲/ ۱۲۷‌هزار عدد و ۱۲۰‌هزار عدد قرارداد مشتقه بود.  در این میان از بین نماد‌های اختیار فروش پنج‌نماد «طستا۶۰۰۴۱»، «طهرم۱۲۰۵۱»، «طهای۳۰۰۶۱»، «طشنا۱۱۰۶۱» و «طستا۶۰۰۶۱» از بیشترین حجم معاملات برخوردار شدند و به‌ترتیب برابر با ۲‌هزار و ۵۲۸قرارداد، ‌هزار و ۲۴۶قرارداد، ۵۲۵قرارداد، ۴۲۰قرارداد و ۴۰۰ قرارداد بودند.

سرانه معاملات

یکی دیگر از آمار‌های معاملاتی توان مالی افراد است که روز گذشته برابر با ۳میلیون تومان بود. در میان نماد‌های اختیار خرید سرانه معاملات به ۳میلیون و ۲۰‌هزار تومان رسید. همچنین این آمار برای اختیار‌های فروش برابر با یک‌میلیون و ۳۸۸‌هزار تومان شد. این آمار بیانگر سرانه معاملات است و می‌تواند به تحلیل‌گران دید خوبی از مبلغ پول معامله‌گران در بازار مشتقه دهد.

توان مالی افراد در میانگین‌های ۶۰روزه، ۳۰روزه و ۷روزه برابر با ۴میلیون و ۲۴۲‌هزار تومان، ۴میلیون و ۷۹۵‌هزار تومان و ۳میلیون و ۱۵۷‌هزار تومان بود. بنابراین می‌توان افتی معادل ۳/ ۲۹درصد، ۴/ ۳۷‌درصد و ۹/ ۴‌درصد را در مقایسه توان مالی فعالان در روز گذشته با این میانگین‌های تاریخی مشاهده کرد. در میان نماد‌های اختیار خرید بیشترین توان مالی مربوط به پنج‌نماد «ضهرم۷۰۰۸۱»، «ضسرو۱۰۱۶۱»، «ضسلا۷۰۰۴۱»، «ضهرم۷۰۰۹۱» و «ضسلا۷۰۰۵۱» با ۸/ ۴۱میلیون تومان، ۵/ ۲۴میلیون تومان، ۹/ ۲۲میلیون تومان، ۲۲ میلیون تومان و ۹/ ۱۷میلیون تومان بود. همچنین در سمت قرارداد‌های اختیار فروش پنج‌نماد «طهای۳۰۰۶۱»، «طهرم۱۲۰۵۱»، «طحفا۱۲۰۷۱»، «طستا۶۰۰۴۱» و «طستا۶۰۰۶۱» بیشترین توان مالی را در بر داشتند و به‌ترتیب برابر با ۱/ ۵ میلیون تومان، ۷/ ۳میلیون تومان، ۹/ ۱میلیون تومان، ۶۷۰‌ هزار تومان و ۶۴۶‌هزار تومان بودند.