به تازگی ﻣﻮﺍدﯼ ﺍﺯ دﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ پذیره‌نویسی ﻭ ﻋﺮضه اولیه ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎدﺍﺭ دﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎدﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ ﺍﯾﺮﺍﻥ اصلاح شده است که این تغییرات به اختصاص سهام عرضه اولیه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ دﺭ عرضه اولیه ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ دﻭﻟﺘﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ عرضه ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ مربوط می‌شود. با توجه اصلاحاتی که به تازگی در این دﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ صورت گرفته، براساس ماده ۶، ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ دﺭ عرضه اولیه ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ دﻭﻟﺘﯽ باید طبق ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪﻫﺎﯼ دﻭﻟﺘﯽ باشد ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ دﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏﻫﺎﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ دﺭ دﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ کند. طبق ﺗﺒﺼﺮﻩ ﯾﮏ ماده ۶، ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ عرضه اولیه ﺳﻬﺎﻡ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﺎﺷﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿاﺕ ﭘﺬﯾﺮﺵ، ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ۶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ عرضه اولیه، ﺳﻬﺎﻡ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺁﺯﺍد ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏﻫﺎﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ دﺭ دﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ کند. همچنین به ماده ۹ این دستورالعمل، تبصره‌های چهار و پنج الحاق شد که براساس تبصره چهار، ۲۰ دﺭﺻﺪ ﻣﺎﺯﺍد ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍد ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎدﺍﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ دﺭ ﺭﻭﺯ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎﻡ، ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻭﻟﯿﻪ باید ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ (ﺑﺎدﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ، دﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻂ) ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ دﺍدﻩ شود.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند