این مجموعه شامل قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳/ ۱۲/ ۶۶ با اصلاحات بعدی آن از جمله اصلاحیه مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۸۰ و اصلاحات به عمل آمده از سال ۸۱ به بعد است. همچنین اصلاحات به عمل آمده  قانون «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۳۱/ ۴/ ۹۴ و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب ۱/ ۲/ ۹۴ به صورت مشخص در این کتاب آمده است. این کتاب دقیقا مطابق با متن مصوبات مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی تدوین و تنظیم شده و خلاصه اصلاحات انجام شده قانون مالیات‌های مستقیم به غیر از آنچه در متن مواد قانونی درج شده در ابتدای کتاب به منظور مطابقت درج شده است. «مجموعه قوانین مالیاتی ۹۷» در چهار جلد تدوین شده است. جلد اول این کتاب که به مواد ۱ تا ۹۴ اختصاص دارد شامل سه باب اشخاص مشمول مالیات، مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است که در ۱۰۵۵ صفحه گردآوری شده است.

جلد دوم این کتاب به مواد ۹۵ تا ۱۳۲ پرداخته و شامل مالیات بر درآمد و مقررات مختلفه بوده که ۱۰۰۷ صفحه را به خود اختصاص داده است. خواننده در جلد سوم کتاب با مواد ۱۳۳ تا ۱۶۸ قوانین مالیاتی آشنا شده و درخصوص این مواد مطالب دیگری را از نظر می‌گذراند که حاصل این موارد در ۱۰۴۰ صفحه آمده است. جلد چهارم کتاب حاضر نیز مواد ۱۶۹ تا ۲۸۲ قانون یادشده را به خواننده یادآور می‌شود و در باب پنجم، مطالب دیگری را درخصوص اشخاص مشمول مالیات بیان می‌کند. این جلد نیز شامل ۱۰۷۹ صفحه است.«مجموعه قوانین مالیاتی۹۷» در چهار جلد با تیراژ ۵۰۰۰ نسخه در قطع وزیری از سوی انتشارات اوستا فراهانی چاپ شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس