ایران سینا - در نه ماه نخست سال ۲۰۰۸ بازار روی جهان ۵۴۰۰۰ تن کسری داشت. تولید معدنی روی با ۴/۹‌درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸۸/۸‌میلیون تن رسید. تولید روی پالایش شده نیز با ۳۶۴۰۰۰ تن افزایش بالغ بر ۷۳/۸‌میلیون تن شد که علت عمده آن تولید چین می‌باشد. از طرف دیگر تولید ۲۷ عضو اتحادیه اروپا ۳/۰‌درصد کاهش یافت. تولید کشور‌های عضو نفتا نیز اندکی کاهش نشان داد. طی مدت مذکور تقاضای جهان ۴۹۱۰۰۰ تن بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۰۷ بود و بیشترین افزایش در کشور چین مشاهده شد.