ایران سینا - در سال مالی ۲۰۰۷ که به مارس ۲۰۰۸ ختم شد صادرات فولاد کربنی ژاپن نسبت به سال مالی ۲۰۰۶ با ۸/۶‌درصد افزایش بالغ بر ۳۷۲/۲۶‌میلیون تن شد. صادرات فولاد ویژه نیز با ۸/۵‌درصد افزایش به رکورد ۹۳۶/۵‌میلیون تن رسید که از رکورد ۵۷/۶‌میلیون تن سال مالی ۲۰۰۶ بیشتر است. صادرات محصولات نیمه نهایی با ۸/۹‌درصد افزایش بالغ بر ۰۲۷/۵‌میلیون تن شد. صادرات فولاد پروسس شده نیز با ۵/۱۱‌درصد افزایش به ۰۰۰ ۷۱۵ تن رسید