ایران سینا - با فرار رسیدن تعطیلات تابستان قیمت صادرات اسلب روسیه ثابت است اما حجم داد و ستد کم است. میانگین قیمت دریای سیاه اسلب تولید ماه ژوئن ۵۲۵-۵۲۰ دلار در هر تن فوب است اما شنیده شد که این محصول به قیمت اندک ۵۰۵ دلار و همچنین به قیمت زیاد ۵۴۵ دلار در هر تن نیز معامله می‌شود. یک تاجر اروپایی گفت در حال حاضر تقاضا و عرضه زیادی وجود ندارد و بازار نقدی راکد است.

قیمت کلاف گرم تحت فشار است اما قیمت صفحه هنوز خوب است بنابراین قیمت اسلب نیز نسبتا ثابت است. کارخانه Magnitogorsk محموله کوچکی رابه قیمت ۵۳۰-۵۱۰ دلار در هر تن فروخته اما گفته می‌شود کارخانه Novolipetsk اسلب تولید ماه ژوئن را به قیمت ۵۴۰-۵۰۵ دلار در هر تن فروخته است. میزان تناژها برای بازار نقدی در حال کاهش است زیرا کارخانه ها تولید را برای تابستان کم می‌کنند. آینده قیمت اسلب در بعد از تابستان بنظر خوب می‌رسد و از سه ماهه سوم به بعد قیمت صفحه مجدداً افزایش می‌یابد.