گروه بورس فلزات - قیمت هر تن مس در مبادلات بیست و پنجم ژوئن هر تن 189دلار نسبت به آخرین مبادلات در روز 22 ژوئن کاهش یافت.

بنابراین گزارش در مبادلات هفته گذشته نیز مس روند نزولی به خود گرفته بود و در ابتدای هفته جاری میلادی نیز، با افت قیمت مواجه شد و هر تن مس با نرخ ۷هزار و ۳۱۱دلار به صورت نقدی خریداری شد.
فروش نقدی آن نیز در مبادلات بیست‌و پنجم ژوئن هر تن با نرخ 7هزار و 312دلار صورت گرفت.
بنابراین گزارش، خرید و فروش سه ماهه این فلز نیز با پیش‌بینی افت قیمت از سوی کارشناسان مواجه شد. نرخ خرید و فروش سه ماهه مس هر تن ۷هزار و ۲۴۴دلار و ۷هزار و ۲۴۵دلار بود.
موجودی مس نیز در انبارهای بورس فلزات لندن در تاریخ بیست و پنجم ژوئن معادل 119هزار و 25تن بود که از این مقدار 98هزار و 200تن مورد مبادله قرار گرفت.
آلومینیوم و روی نیز در مبادلات بیست‌و پنجم ژوئن با افت قیمت مواجه شدند.به طوری که آلومینیوم هر تن ۲۳ و روی هر تن ۸۵دلار کاهش را تجربه کرد.
خرید نقدی آلومینیوم در رینگ مبادلاتی 25 ژوئن با نرخ دو هزار و 636دلار و 50سنت و دو هزار و 637دلار انجام شد.
خرید و فروش سه ماهه آلومینیوم نیز با پیش‌بینی رشد اندک آن از سوی کارشناسان روبه‌رو شد و با نرخ دوهزار و ۶۱۸دلار و دوهزار و ۶۸۳دلار صورت گرفت.
موجودی آلومینیوم در انبارهای بورس فلزات لندن در تاریخ بیست و پنجم ژوئن معادل 827هزار و 450 تن بود که از این مقدار 796هزار و 225 تن مبادله شد.
روی نیز در مبادلات بیست و پنجم ژوئن با نرخ سه‌هزار و ۴۳۹دلار و ۵۰ سنت به صورت نقدی خریداری شده و با قیمت سه‌هزار و ۴۴۰دلار به فروش رسید.
خرید و فروش سه ماهه روی در رینگ 25 ژوئن با نرخ سه‌هزار و 445دلار و سه‌هزار و 445دلار و 50 سنت صورت گرفت.
موجودی روی انبارهای بورس فلزات لندن در تاریخ ۲۵ ژوئن معادل ۷۳هزار و یکصد تن بود که از این مقدار ۶۷هزار و ۹۵۰ تن آن مبادله شد.
براساس این گزارش سرب، نیکل و قلع در مبادلات 25 ژوئن رشد قیمت را تجربه کردند.
سرب هر تن ۳۴دلار، نیکل هر تن ۱۰۵دلار و قلع هر تن ۱۱۵دلار افزایش یافت.خرید و فروش نقدی سرب در مبادلات۲۵ ژوئن با نرخ دوهزار و ۵۹۹دلار و ۵۰ سنت و دوهزار و ۶۰۰دلار انجام شد.
نیکل نیز در رینگ مبادلاتی بورس فلزات لندن با نرخ 37هزار و 705دلار به صورت نقدی خریداری شده و با قیمت هر تن 37هزار و 710دلار به فروش رسید.
خرید و فروش نقدی قلع هم در رینگ لندن با نرخ ۱۳هزار و ۹۹۵دلار و ۱۴هزار دلار صورت گرفت.سرب و قلع در رینگ ۲۵ ژوئن با نرخ دوهزار و ۶۰۰دلار و ۱۳هزار و ۸۲۵دلار به صورت سه ماهه خریداری شدند.
همچنین فروش سه ماهه سرب و قلع در رینگ مبادلاتی 25 ژوئن با نرخ دوهزار و 601دلار و 13هزار و 850دلار صورت گرفت.
خرید و فروش سه ماهه نیکل نیز در رینگ بیست و پنجم ژوئن هر تن با نرخ ۳۷هزار و ۶۰۵دلار و ۳۷هزار و ۶۱۰دلار انجام شد.
موجودی سرب، قلع و نیکل نیز در انبارهای بورس فلزات لندن معادل 46هزار و 25 تن، 11هزار و 855 تن و 8هزار و 550 تن بود که از این مقدار 45هزار و 375 تن سرب، 11هزار و 665تن قلع و 8هزار و 142 تن نیکل مورد مبادله قرار گرفت.