ایران سینا - فولادسازان آمریکا در ماه اکتبر ۷۲۵هزار ‌تن محموله ارسال کردند که نسبت به ۸میلیون و ۸۳۹هزار ‌تن ارسال اکتبر سال قبل، ۳/۱‌درصد کاهش و نسبت به ۹میلیون و ۱۹۹هزار ‌تن ماه سپتامبر ۱/۵‌درصد‌تنزل پیدا کرد.