ایران سینا - در ماه نوامبر تولید فولاد خام آفریقای جنوبی ۹‌درصد کاهش یافت. بخشی از این کاهش به مشکلات تولید یکی از کارخانه‌های میتال استیل، یعنی Vanderbiljpark مربوط می‌شود، در ماه نوامبر تولید فولادخام این کشور بالغ بر ۷۵۶/۷۷۵‌تن شد که در ماه قبل از آن ۴۵۳/۸۵۴‌تن بود.

با این وجود آفریقای جنوبی امسال فولاد خام بیشتری نسبت به سال قبل تولید کرده است. طی ۱۱ ماه نخست سال‌جاری کارخانه‌های این کشور تقریبا ۷۷/۸‌میلیون‌ تن فولاد خام تولید کردند. حال با فرض اینکه تولید به زیر تعداد معمول فصلی کاهش یابد، آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۶ بیش از ۵/۹‌میلیون‌ تن فولاد خام تولید می‌کند که این یک افزایش ۲۰۰هزار ‌تنی نسبت به سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ نشان می‌دهد.

منابع آگاه معتقدند که احتمال دارد کاهش اندک تولید فولاد خام ماه نوامبر تا حدی در نتیجه مشکلات تولید کارخانه Vanderbiliparkباشد که در حال حاضر بیش از ۴‌میلیون‌تن در سال فولاد خام تولید می‌کند.