گروه بورس‌فلزات- قیمت نقدی آلومینیوم، مس، روی و سرب در LME کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار ما روز پانزدهم دسامبر در مقایسه با چهاردهم همین ماه قیمت آلومینیوم، مس، روی و سرب با افت قیمت روبه‌رو بود، اما هر تن نیکل ۱۵۵دلار با افزایش قیمت مواجه شد.
قیمت نقدی نیکل در روز پانزدهم دسامبر 35هزار و 455دلار بود و در تاریخ چهاردهم همین ماه از مرز 35هزار و 300دلار فراتر نرفت.
از سوی دیگر قیمت خرید قلع در روز پانزدهم دسامبر ۱۱هزار و ۲۵۰دلار بوده است، اما قیمت خرید آن روز قبل از این برای قلع ۱۱هزار و ۴۰دلار رقم خورده بود که ۲۱۰دلار افزایش نشان می‌دهد.
در این بین آلومینیوم، مس، روی و سرب به ترتیب با افت 17دلاری، 69دلاری، 35دلاری و 4دلاری مواجه شدند.
قیمت خرید آلومینیوم در تاریخ پانزدهم دسامبر ۲هزار و ۸۶۹دلار و در تاریخ چهاردهم همین ماه ۲هزار و ۸۸۶دلار بود و مس نیز در این تاریخ ۶هزار و ۷۱۱دلار و در تاریخ چهاردهم دسامبر به ترتیب ۶هزار و ۷۸۰دلار بود.
از سوی دیگر قیمت خرید روی و سرب در روز پانزدهم دسامبر به ترتیب 4هزار و 430دلار و یک‌هزار و 725دلار بوده است، اما قیمت خرید آنها روز قبل از این برای روی 4هزار و 465دلار و برای سرب یک‌هزار و 729دلار رقم خورده بود.