گروه بورس‌فلزات- قیمت انواع فلز غیرآهنی بغیر از قلع طی مبادلات 31 مه در بورس‌فلزات لندن افزایش یافت.

بنابر این گزارش قیمت مس در رینگ مبادلاتی سی‌ویکم مه ۱۹۰دلار افزایش یافت. نرخ خرید نقدی این فلز ۷هزار و ۴۴۰دلار و فروش آن با نرخ ۷هزار و ۴۴۰دلار و ۵۰سنت انجام شد.
همچنین خرید و فروش سه ماهه این فلز با پیش‌بینی کاهش آن از سوی فعالان بازار با نرخ 7هزار و 359دلار و 7هزار و 360دلار صورت گرفت.
آلومینیوم هم در مبادلات سی‌ویکم مه هر تن ۷دلار رشد یافت و خرید آن با نرخ دوهزار و ۷۳۳دلار انجام شد فروش نقدی این فلز در سی‌ویکم مه بانرخ هر تن دوهزار و ۷۳۳دلار و ۵۰سنت صورت گرفت.
فعالان بازار با پیش‌بینی رشد قیمت این محصول آلومینیوم را به صورت سه ماهه دوهزار و 770دلار خریداری کرده و با قیمت دوهزار و 771دلار در هر تن به فروش رساندند.
روی در سی‌ویکم مه ۶۵دلار افزایش یافت این فلز در رینگ مبادلاتی سی‌ویکم مه با نرخ هر تن سه‌هزار و ۶۸۴دلار و ۵۰سنت خریداری شده و با قیمت سه‌هزار و ۶۸۵دلار و ۵۰سنت به فروش رسید.
خرید و فروش سه ماهه روی در رینگ مبادلاتی سی‌ویکم مه با نرخ سه‌هزار و 670دلار و سه‌هزار و 675دلار صورت گرفت.
سرب و نیکل هم ۳۱مه در بورس‌فلزات لندن هر تن ۷۳ و ۳۱۰دلار رشد را شاهد بودند و خرید نقدی این محصولات با نرخ دوهزار و ۳۴۸ و ۵۰هزار و ۸۹۵دلار انجام شد.
فروش نقدی سرب و نیکل هم در بورس‌فلزات لندن با نرخ دوهزار و 349دلار و 50هزار و 900دلار انجام شد.
خرید و فروش سه ماهه سرب هم با قیمت هر تن دوهزار و ۳۲۰ و دوهزار و ۳۲۱دلار صورت گرفت.
نیکل هم با نرخ 47هزار و 695دلار به صورت سه ماهه خریداری شده و با قیمت هر تن 47هزار و 700دلار به فروش رسید.
قلع تنها فلزی بود که در رینگ مبادلاتی لندن ۲۵دلار کاهش را تجربه کرد نرخ خرید نقدی این فلز ۱۴هزار و ۵۰دلار و فروش نقدی آن با نرخ ۱۴هزار و ۵۵دلار صورت گرفت.
خرید و فروش سه ماهه قلع در رینگ مبادلاتی سی‌ویکم مه با نرخ 13هزار و 950دلار و 14هزار و 25دلار انجام شد.
موجودی انواع فلز در انبارهای بورس‌فلزات لندن طی تاریخ ۳۱مه هر تن معادل ۸۳هزار و ۵۴۰تن آلیاژ آلومینیوم، ۸۳۲هزار و ۵۷۵تن آلومینیوم، ۱۲۸هزار و ۹۲۵تن مس، ۴۷هزار و ۶۲۵تن سرب، ۷هزار و ۸۷۲تن نیکل، ۹هزار و ۴۴۵تن قلع و ۷۵هزار و ۶۲۵تن روی بود.