گروه بورس فلزات- قیمت انواع ورق در مبادلات روز دوشنبه در بورس فلزات تهران بدون تغییر نسبت به آخرین عرضه‌ باقی ماند.

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، قیمت انواع ورق فولاد مبارکه در مبادلات روز دوشنبه ثابت بود و از ورق‌های نورد و لوله اهواز هم هیچ استقبالی نشد.
بنابر این گزارش، قیمت ورق گرم A فولاد مبارکه در عرضه روز دوشنبه 6هزار و 300 ریال شد. حجم این عرضه 900 تن و تقاضا در مقابل آن هم به همین مقدار بود. این محصول در عرضه قبلی هم با همین قیمت مورد مبادله قرار گرفته بود.
بر اساس این گزارش ورق گرم C فولاد مبارکه در مبادلات روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه بدون تغییر نسبت به آخرین عرضه آن در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه با نرخ ۶هزار و ۱۲۰ ریال به فروش رسید. حجم عرضه این ورق در تاریخ هفدهم اردیبهشت ۵۲۰ تن بود که همان مقدار هم متقاضی داشت و حجم عرضه آن در تاریخ دهم اردیبهشت معادل دو هزار و ۹۰۰ تن بود که سه هزار و ۹۰۰ تن تقاضا دریافت کرد.
ورق گرم D محصول فولاد مبارکه هم مانند سایر محصولات تغییری در قیمت نداشت. این محصول با حجم یک هزار و 250 تن در رینگ‌ مبادلاتی روز دوشنبه بورس فلزات حاضر شد و در مقابل یک هزار و 250 تن هم تقاضا داشت. نرخ فروش این محصول که تحویل آن در تاریخ 31 تیر ماه انجام می‌شد. معادل 6هزار و 400 ریال در هر کیلو بود.
عرضه قبلی این محصول در تاریخ دهم اردیبهشت‌ماه بود که عرضه آن معادل ۴هزار و یکصد تن بود و تقاضا برای آن هم معادل ۴هزار و ۲۱۰تن بود.
بر اساس این گزارش، ورق سرد B فولاد مبارکه هم پس از عرضه 13هزار و 400تنی در بورس فلزات تهران بدون تغییر قیمت باقی ماند.
تقاضا برای این محصول در روز دوشنبه معادل ۱۲هزار و ۴۰۰تن و تاریخ تحویل این محصول هم پایان مردادماه بود. قیمت این محصول نسبت به عرضه قبلی که در تاریخ دهم اردیبهشت‌ماه انجام شده بود، معادل ۶هزار و ۳۵۰ریال در هر کیلو بود.
این گزارش می‌افزاید: ورق گالوانیزه محصول فولاد مبارکه در مبادلات روز دوشنبه با نرخ 8هزار و 860ریال به فروش رسید.
حجم عرضه این محصول در روز دوشنبه ۴۴۰تن بود که همان مقدار تقاضا هم دریافت کرد.
نرخ فروش این محصول که تاریخ تحویل آن 31 مردادماه است، با نرخ فروش آن در عرضه قبلی در تاریخ دهم اردیبهشت‌ماه تغییری نداشت.
ورق قلع اندود فولاد مبارکه هم مدت زمان طولانی است با نرخ ثابت عرضه می‌شود.
نرخ این محصول در مبادلات روز دوشنبه بورس فلزات تهران هم تغییری نداشت. فروش آن با نرخ 8هزار و 500ریال در هر کیلو صورت گرفت. حجم مبادله این محصول معادل همان حجم عرضه 500تن بود.
این گزارش حاکی است محصولات نورد و لوله اهواز طی مبادلات یک هفته اخیر بدون متقاضی ماند.
محصولات این شرکت که در روز دوشنبه عرضه شد، ورق گرم 49، 2-2 و ورق گرم 49،8 تا 12 بودند که هر دو بدون تقاضا باقی ماندند.عرضه هر دو محصول این شرکت معادل دو هزار تن بود و تاریخ تحویل آن هم سی و یکم تیرماه بود.
ورق گرم ۴۹، ۲-۲ نورد و لوله اهواز در عرضه قبلی در تاریخ دهم اردیبهشت‌ماه با نرخ ۶هزار و ۲۸۵ریال در هر کیلو به فروش رسیده بود.
نرخ فروش ورق گرم 49، 12 تا 8 نورد و لوله اهواز هم در عرضه قبلی در تاریخ بیستم فروردین‌ماه معادل 6هزار و 328ریال بود.