گروه بورس فلزات - قیمت نقدی انواع فلزات پایه به غیر از قلع و نیکل در بورس فلزات لندن کاهش یافت. به گزارش خبرنگار ما، روز بیستم فوریه در مقایسه با نوزدهم همین ماه آلومینیوم، مس، سرب و روی با افت قیمت روبه‌رو بود.

اما هر تن قلع با ۲۱۰ دلار افزایش قیمت مواجه شد. قیمت نقدی قلع در روز بیستم فوریه ۱۳هزار و ۵۵۵ دلار بود و در تاریخ نوزدهم همین ماه از ۱۳هزار و ۳۴۵ دلار بالاتر نرفت.از سوی دیگر قیمت خرید نیکل در روز بیستم فوریه ۴۲هزار و ۸۶۵ دلار بوده است اما قیمت خرید آن روز قبل از این ۴۱هزار و ۴۱۰دلار رقم خورده بود که یک هزار و ۴۵۵ دلار افزایش نشان می‌دهد. در این بین قیمت نقدی آلومینیوم، مس، سرب و روی با کاهش روبه‌رو شدند.به طوری که قیمت خرید آلومینیوم به ۲هزار و ۸۰۰ دلار رسید که نسبت به نوزدهم فوریه ۲۹ دلار کاهش داشت و قیمت خرید آلومینیوم نیز ۲هزار و ۸۲۹ دلار بود.همچنین قیمت خرید مس و سرب به ترتیب در این تاریخ ۵هزار و ۶۸۲ دلار و یک هزار و ۸۴۵ دلار بود. اما روز قبل مس ۵هزار و ۷۷۰ دلار و سرب یک هزار و ۸۶۰ دلار قیمت داشتند که به ترتیب ۸۸ دلار و ۱۵ دلار کاهش داشتند.در حالی که قیمت خرید روی در تاریخ بیستم فوریه از ۳هزار و ۳۲۱ دلار بالاتر نرفت و روی ۳هزار و ۳۶۶ دلار در تاریخ نوزدهم فوریه قیمت داشت. قیمت روی ۴۵ دلار با کاهش قیمت مواجه شد.

از سوی دیگر قیمت فروش سه ماهه فلزات پایه هم در تاریخ بیستم فوریه به غیر از قلع و نیکل با کاهش مواجه شد.هر تن قلع ۲۵۰ دلار افزایش قیمت داشت. قیمت فروش نقدی سه ماهه قلع در روز بیستم فوریه ۱۳هزار و ۴۷۵ دلار بود و در تاریخ نوزدهم فوریه همین ماه از ۱۳هزار و ۲۲۵ دلار بالاتر نرفت.نیکل نیز در روز بیستم فوریه ۳۹هزار و ۸۵۰ دلار و در روز مورد بررسی ۳۸هزار و ۸۵۰ دلار بود که با رشد یک‌هزار دلاری مواجه شد.از سوی دیگر قیمت فروش سه ماهه آلومینیوم، مس، سرب و روی در روز بیستم فوریه به ترتیب ۲هزار و ۷۵۵دلار، ۵هزار و ۷۳۱دلار، یک‌هزار و ۷۹۵دلار و ۳هزار و ۳۴۹دلار بوده است اما قیمت فروش سه ماهه آنها روز قبل از این برای آلومینیوم ۲هزار و ۷۸۱دلار برای مس ۵هزار و ۸۱۰دلار و برای سرب یک‌هزار و ۸۲۰دلار و برای روی ۳هزار و ۳۹۵دلار رقم خورده بود که به ترتیب ۲۶دلار، ۷۹دلار، ۲۵دلار و ۴۶دلار با کاهش قیمت روبه‌رو شدند.