گروه بورس‌فلزات- قیمت آلومینیوم و مس طی مبادلات هفته گذشته نسبت به هفته قبل با کاهش قیمت مواجه شد. به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، قیمت مس مفتول خرید به صورت نقدی در مبادلات هفته گذشته ۷۰هزار و ۸۷۰ریال بود، این در حالی است که در مبادلات هفته ماقبل نرخ خرید آن ۷۶هزار و ۵۱۰ریال بود که بدین ترتیب قیمت مس مفتول در مبادلات هفته گذشته نسبت به مبادلات هفته ماقبل ۵هزار و ۶۴۰ریال در هرکیلو کاهش یافت.

همچنین مس اسلب نیز که در مبادلات هفته گذشته با کاهش ۵هزار و ۶۴۰ریالی در هر کیلو مواجه شده بود، با نرخ ۷۰هزار و ۸۷۰ریال به فروش رسید.

براساس این گزارش، مس کاتد طی مبادلات هفته گذشته نسبت به هفته ماقبل تغییری در قیمت نداشت و با نرخ ۷۴هزار و ۸۴۰ریال مورد مبادله قرار گرفت.

براین اساس، آلومینیوم P۱۰۰۰ ایرالکو نیز که در مبادلات هفته گذشته به صورت نقدی مورد مبادله قرار گرفت و با افت ۳۰۰ریالی در هرکیلو مواجه شد.

نرخ خرید و فروش آلومینیوم P۱۰۰۰ ایرالکو در مبادلات هفته گذشته کیلویی ۲۶هزار و ۹۰۰ریال بود.این گزارش همچنین می‌افزاید: نبشی و ناودانی ذوب‌آهن که به صورت مخلوط و نقدی مورد دادوستد قرار گرفت، در رینگ مبادلاتی هفته گذشته با افت ۵۴۵ریالی نسبت به آخرین مبادله ۵هزار و ۵۵ریال قیمت خورد.قیمت نبشی و ناودانی ذوب‌آهن در آخرین مبادله رینگ مبادلاتی ۵هزار و ۶۰۰ریال بود.همچنین میلگرد میانه (۱۴ تا ۲۵)A۳ تحویل مردادماه نیز در مبادلات هفته گذشته نسبت به مبادلات هفته قبل کیلویی ۱۰۰ریال کاهش را تجربه کرده و با نرخ ۵هزار و ۳۵۰ریال مورد مبادله قرار گرفت.این گزارش همچنین می‌افزاید: میلگرد نرمال ذوب‌آهن سبد A۳ و A۲که به صورت نقدی عرضه شده بود، در مبادلات هفته گذشته ۳۰ریال رشد و در هرکیلو با رقم ۴هزار و ۶۸۰ریال مبادله شد.همچنین ورق HR مبارکه ۵/۲ تا ۵/۳ تحویل مهرماه نیز با رشد ۱۵۰ریالی در هر کیلو نسبت به آخرین مبادلات با نرخ ۴هزار و ۴۱۶ریال خریداری شد.این گزارش حاکی است، سایر فلزاتی که در مبادلات هفته گذشته در رینگ مبادلاتی عرضه و دادوستد شد، نسبت به آخرین نرخ مبادله قیمتشان ثابت بود.