مهندس غلامرضا ترابی- ایران در سال 2005 با تولید 4/9میلیون تن فولاد خام به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در خاورمیانه نسبت به سال 2004 با یک رتبه ترقی در ردیف بیستم جهان قرار گرفت. در جدول زیر توزیع درصدی تولید و مصرف فولاد در کشورها و مناطق مختلف جهان نشان داده شده است.

در سال ۲۰۰۵، ۹/۱۴میلیون تن فولاد در خاورمیانه تولید و ۷/۳۴میلیون تن فولاد در این منطقه مصرف گردیده است. سهم ایران در تولید فولاد ۸/۰درصد (۴/۹میلیون تن) و مصرف فولاد ۴/۱درصد (۱/۱۶میلیون تن) بوده است. بر این اساس مطابق با جدول بیشترین عدم توازن در تولید و مصرف فولاد مربوط به کشورهای شوروی سابق بوده که حدود ۵۸درصد فولاد تولیدی در این کشورها مازاد بر مصرف می‌باشد و پس از آن ژاپن نیز حدود ۲۰درصد فولاد مازاد بر مصرف داشته است و برعکس، در سایر کشورهای آسیایی ۷۰درصد نیاز فولاد آنها در کشورهای فوق تولید می‌گردد. در خاورمیانه نیز عدم توازن در تولید و مصرف باعث شد که ۱۵۰درصد فولاد تولیدی خود واردات داشته باشند. بنابراین در خاورمیانه به دلیل عدم توازن در تولید و مصرف فولاد تقاضای زیادی برای فولاد و واردات آن و با سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت وجود دارد.
بر این اساس از 8/21میلیون تن فولاد وارداتی در خاورمیانه 4/8میلیون تن از اروپا، 9میلیون تن از کشورهای شوروی سابق و مابقی از سایر کشورهای جهان است. بیشترین صادرات مربوط به کشورهای شوروی سابق با 2/53میلیون تن و ژاپن با 4/30میلیون تن و از طرفی واردکنندگان عمده فولاد سایر کشورهای آسیایی با 7/35میلیون تن و خاورمیانه و آفریقا با 3/26میلیون تن هستند، اروپا جمعا 6/12میلیون تن و آمریکای لاتین 10میلیون‌تن صادرات و بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان، کشور چین 6/13میلیون تن واردات داشته است.
براساس آمار و اطلاعاتی که در سال ۲۰۰۴محاسبه شده، صادرکنندگان عمده جهان کشورهای ژاپن، اوکراین، روسیه، برزیل و بلژیک به ترتیب با ۶/۳۰، ۴/۲۷، ۳/۲۶، ۴/۱۱، ۶/۸میلیون تن و کشورهای آمریکا، چین تایلند، ایران و ایتالیا به ترتیب ۷/۲۵، ۱/۱۳، ۹، ۵/۶،۱/ ۶میلیون تن واردکنندگان عمده فولاد در جهان محسوب شدند. ایران در سال ۲۰۰۴ مقدار ۷/۸میلیون‌تن فولاد تولید، ۹/۷میلیون تن وارد و ۴/۱میلیون تن فولاد صادر کرده است. مصرف بالای فولاد در ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد منطقه، نشانه افزایش رشد اقتصادی و توسعه صنعتی محسوب می‌شود.
در سال 2004 حدود 330میلیون تن فولاد بین کشورهای جهان مبادله شده است که در تقسیم‌بندی آن براساس نوع محصول 110میلیون تن انواع ورق، 9/58میلیون تن شمش و محصولات نیمه‌نهایی، 30میلیون تن انواع مفتول، 2/28میلیون تن لوله و اتصالات، 8/26میلیون تن ورق گالوانیزه، 6/19میلیون تن مقاطع، 9/15میلیون تن میلگرد و بتن مسلح، 5/6میلیون تن محصولات قلع‌اندود، 4/2میلیون تن ریل و 2میلیون تن محصولات ریخته‌گری و آهنگری بوده است.