علیرضا طالبی - رضا قنبریان
- بازده و منافع حاصل از اختیار معامله
ما می‌توانیم ویژگی‌های اختیار معامله را با بررسی بازده و منافع بالقوه آن درک کنیم. ساده‌ترین راه برای انجام این کار، بررسی ارزش آنها در تاریخ انقضا است.

در تاریخ انقضا، ارزش سرمایه‌گذاری، یا بازده، به سادگی قابل تعیین است.
در تاریخ انقضا، ارزش سرمایه‌گذاری برابر با قیمت اختیار معامله که در بازار تعیین گردیده است، می‌باشد. علاوه بر این، ما می‌توانیم سود خالص را که قیمت سهام، قیمت اعمال اختیار، و هزینه اختیار معامله را هم در نظر می‌گیرد، محاسبه کنیم. ما باید به هر دو متغیر توجه کنیم، چرا که معامله‌کنندگان اختیار معامله به سود خالص علاقه‌مند می‌باشند، با این حال، ارزش‌گذاری اختیار معامله شاید از طریق بازده بهتر تبیین گردد. در این راستا، ما از حروف زیر جهت معین کردن متغیرهای کلیدی استفاده می‌کنیم:
ST = ارزش سهام در سررسید
E = قیمت اعمال اختیار معامله
- اختیار خرید
*‌ خرید اختیار خرید
در تاریخ سررسید، ارزش سرمایه‌گذاری یا بازده دارنده اختیار خرید عبارت است از:


اگر ST -E ST >E =
اگر ST ≤E و0=
این بازده برای خریدار اختیار خرید در شکل
روبه‌رو نشان داده شده است. تا زمان اعمال قیمت، بازده برابر صفر می‌باشد. پس از آن با افزایش قیمت سهام، بازده نیز افزایش می‌یابد.
* فروش (انتشار) اختیار خرید
یک منتشر‌کننده اختیار خرید، در صورت افزایش قیمت سهام، دچار زیان می‌شود. بازده تا زمانی که به قیمت اعمال برسیم، هموار بوده و از آن نقطه به بعد با افزایش قیمت سهام کاهش می‌یابد.
منتشر‌کننده اختیار خرید با افزایش قیمت سهام، به همان میزانی که خریدار اختیار خرید به دست می‌آورد، متضرر می‌شود.
در تاریخ سررسید، ارزش سرمایه‌گذاری یا بازده فروشنده اختیار خرید عبارت است از:


اگر ST -E) ST >E)-=
اگر ST ≤E وو۰=
بازده برای فروشنده اختیار خرید در سررسید