فارس- معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی‌سازی از تصویب فروش سهام ۱۶ شرکت دولتی در جلسه هیات واگذاری خبر داد. مهدی عقدایی اظهار داشت: در جلسه روز گذشته هیات واگذاری، سهام ۱۶ شرکت دولتی قیمت‌گذاری شدند. سهام شرکت‌هایی که بیش از ۵۱‌درصد باید عرضه شوند در فرابورس و شرکت‌هایی که کمتر از این‌درصد عرضه می‌شوند، به صورت مزایده واگذار خواهند شد. وی ادامه داد: شروع واگذاری‌ها هم با نیروگاه‌ها خواهد بود. به این ترتیب که ابتدا سهام یکی دو شرکت نیروگاهی عرضه می‌شود و بعد از مشخص شدن قیمت‌های پیشنهادی، باقی نیروگاه‌ها در نوبت واگذاری قرار می‌گیرند.

عقدایی در رابطه با اسامی ۱۹ شرکت و‌درصد و قیمت‌های تعیین شده نیز توضیح داد: نیروگاه‌های کرمان و لوشان به ارزش پایه بیش از ۳۸۶ و ۲۵۷میلیارد تومان و سیکل ترکیبی فارس به ارزش یک‌‌هزار و ۳۲‌میلیارد تومان قیمت‌گذاری شدند.

علاوه بر این، ۴۰‌درصد از سهام مدیریت برق این سه نیروگاه نیز در نوبت واگذاری قرار گرفتند. این معاون سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: از سوی دیگر مقرر شده ۵۰‌درصد از سهام شرکت ریل و ابریشم پارس به ارزش پایه ۶۸۹‌میلیون تومان به صورت نقد، ۴۹‌درصد حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی به ارزش پایه ۵/۸‌میلیارد تومان به صورت نقد و اقساط، ۱۰۰‌درصد شرکت‌های بهره‌برداری و صنایع چوب فریم و نکاچوب به ارزش ۳/۱۶ و ۳۱‌میلیارد تومان به صورت نقد و اقساط، ۳۰‌درصد پتروشیمی بندر امام به ارزش‌ یک‌هزار و ۷۸۴‌میلیارد تومان، ۴۹‌درصد شبکه‌های آبیاری گتوند، زهکشی دشت گلپایگان، دشت قزوین و همچنین میراب زاینده‌رود به ترتیب با قیمت‌های پایه ۴۹‌هزار تومان، ۵۹‌میلیون تومان، ۲۰‌هزار تومان و ۱۷۱‌میلیارد تومان واگذار شوند.

عقدایی با بیان اینکه ۱۰۰‌درصد کشت و صنعت رجایی بیش از ۸/۶‌میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده، ادامه داد: علاوه بر این شرکت‌ها، ۳۰‌درصد پتروشیمی فجر به ارزش ۱۶۵‌میلیارد تومان، ۷۰‌درصد پتروشیمی بیستون به قیمت پایه ۵/۴۹‌میلیارد تومان، ۳۵‌درصد شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به ارزش پایه ۱۹‌میلیارد ریال به صورت نقد و اقساط واگذار خواهند شد.