گروه بورس- هیات‌مدیره سایپا در نظر دارد تقسیم 80درصد سود قابل تقسیم امسال را به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.
بنابر اطلاعات منتشره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، سایپا درآمد هر سهم امسال را با ۹هزار و ۶۵۴میلیارد ریال سرمایه به طور خالص مبلغ ۷۰۶ریال پیش‌بینی کرده است.

«خساپا» تا پایان دوره 9ماه منتهی به آذر ماه با تحقق 550ریال سود به ازای هر سهم معادل 78درصد از پیش‌بینی سود هر سهم را پوشش داده است.
پیش‌بینی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سایپا برای سال مالی ۸۶ به مبلغ چهار هزار و ۶۵میلیارد و ۷۹۴میلیون ریال (۴۲۱ریال به ازای هر سهم) معادل ۶۰درصد از کل سود خالص است.
شایان ذکر است که درآمد مذکور در سال مالی 85 معادل 53درصد بوده است. پیش‌بینی عملکرد سایپا برای سال مالی در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش 3درصد کاهش، بهای تمام شده کالای فروش رفته یک‌درصد کاهش، سود عملیاتی 16درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات 9درصد کاهش نشان می‌دهد.
به استناد مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده ۲۴تیر ۸۶، اجرای افزایش سرمایه شرکت از مبلغ هفت‌هزار میلیارد ریال به مبلغ ۱۰هزار و ۵۰۰میلیارد ریال از محل سود انباشته در اختیار هیات‌مدیره قرار گرفت و به استناد جلسه هیات‌مدیره ۲۱ مرداد ماه، سرمایه شرکت از مبلغ هفت‌هزار میلیارد ریال به مبلغ ۹۶۵۴میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش یافت.
مطابق برنامه ارائه شده توسط شرکت‌های پارس‌خودرو و سرمایه‌گذاری سایپا در رابطه با تقسیم سود عملکرد سال مالی 86، به ترتیب برآورد توزیع 80درصد سود سالانه (400ریال) و 10درصد سود قابل تقسیم (18ریال) به ازای هر سهم است. در این رابطه لازم به ذکر است مفروضات شرکت جهت برآورد سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ در شرکت‌های فوق بر مبنای تقسیم 100درصد سود خالص به ازای هر سهم در نظر گرفته شده است.