گروه بورس- شرکت داروسازی جابربن‌حیان طرح احداث تولید افشانه‌های تنفسی و ساختمان آزمایشگاه را در دست اجرا دارد. براساس اطلاعیه سرپرست نظارت برناشران اوراق‌بهادار، «دجابر» هزینه سرمایه‌گذاری این طرح را مبلغ ۱۳۸میلیارد و ۸۴۰میلیون ریال برآورد کرده است. این شرکت درآمد هر سهم سال مالی ۸۶ را با سرمایه ۱۸۹میلیارد ریال، مبلغ یک‌هزار و ۱۰۱ریال پیش‌بینی کرده است که طی دوره ۹ماه منتهی به پایان آذر ماه امسال ۵۹۰ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. پیش‌بینی عملکرد داروسازی جابربن حیان برای سال مالی ۸۶ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۴۹درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۵۷درصد افزایش، سود عملیاتی ۳۶درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۳۲درصد افزایش نشان می‌دهد.

براساس این اطلاعیه، هیات مدیره «دجابر» تصمیم دارد به ازای هر سهم مبلغ ۶۰۰ریال را برای تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.