تالار ایرانیان

دیروز تعداد ۱۰۴هزار و ۳۸۹سهم به ارزش ۳۹۷میلیون ریال در تالار ایرانیان دادوستد شد. حجم خرید ۵۹درصد و حجم فروش ۴۱درصد بود. نفت بهران بیشترین خرید و سنگ‌آهن گل‌گهر بیشترین فروش را داشت. ارومیه

روز شنبه تعداد ۵۱۷هزار و ۱۲۷سهم در بورس منطقه‌ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت.ارزش ریالی معاملات، بالغ بر ۳۱/۱میلیارد ریال بود که ۵/۹۴درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بود.همچنین سهام شرکت سایپا با ۸/۱۸درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه‌ای قرار داشت.

همدان

در معاملات شنبه بورس منطقه‌ای همدان، تعداد ۷۳هزار و ۵۱۷سهم به ارزش ۱۵۶میلیون و ۹۵۵هزار و ۹۵۶ریال دادوستد شد که ۶۴درصد آن مربوط به خرید سهام و ۳۶درصد آن مربوط به فروش سهام بود. سیمان هگمتان، رایان سایپا و شیمی دارویی داروپخش بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

زاهدان

دیروز در بورس منطقه‌ای سیستان و بلوچستان تعداد ۳۰۵هزار و ۳۳۷سهم به ارزش بیش از ۶۲۸میلیون ریال مورد دادوستد قرار گرفت که ۲۱درصد ارزش دادوستد را خرید و ۷۹درصد آن را فروش سهام شامل شده بیشترین حجم و ارزش خرید مربوط به سیمان هگمتان و بیشترین حجم فروش مربوط به ساسان و بیشترین ارزش فروش مربوط به صنعتی و معدنی چادرملو بود.

تبریز

در معاملات روز شنبه بورس منطقه‌ای آذربایجان شرقی تعداد ۱/۱میلیون سهم از سهام ۴۶شرکت دادوستد شد که ۳۵درصد آن مربوط به خرید و ۶۵درصد آن مربوط به فروش سهام بود. پتروشیمی اصفهان و سایپا دیروز به ترتیب بیشترین ارزش ریالی خرید و فروش را در تبریز داشتند.

رشت

در معاملات روز شنبه تعداد ۴۹۵هزار و ۳۸۴سهم به ارزش ۳/۱میلیارد ریال دادوستد شد که از این میزان ۲۸درصد معاملات مربوط به خرید سهام بود.

سهام شرکت‌های صنعتی دریایی ایران، مهرکام پارس و بانک پارسیان بیشترین ارزش معاملات را در گیلان داشتند.